Mirosław Zabierowski

Niektóre osiągnięcia, nurty badań:

Postulowanie Wszechświata inflacyjnego w kontekście proponowanego istnienia materii ukrytej i obliczenie ile jej jest; On a possibility to close the Universe, Lettere al Nuovo Cimento 28, 1980 (z T. Grabińską);

Ukazywanie paradoksów standardowej wiedzy cosmic science; On the problem of the distribution of red giants, Astrophysics and Space Science. An International Journal of Cosmic Physics 74, 1981, D. Reidel Publ. Com. Dordrecht-Boston; Uniwersalne promieniowanie radiowe, paradoks kauzalny, adwansowane pole elektromagnetyczne, w: „III National Symposium of Radio Science – URSI”, 1981.

Badanie wielkoskalowego grupowania materii; The problem od the Einasto and Ostriker team hypothesis about model of galaxies, Memoria della Societa Astronomica Italiana 51, 1980; Observational paradoxa in extragalactic astronomy. The G3 non-isomorphic clustering and the problem of the physical reality of the clustering, Astrophysics and Space Science. An International Journal of Cosmic Physics 201 (1993)

Rekonstruowanie strukturalizmu w naukach przyrodniczych i technicznych; Structuralism in contemporary metrology, Reports on Philosophy 6, 1982

Rekonstrukcja znaczenia danych empirycznych, odtworzenie i zbadanie wielkoskalowych struktur materialnych; Patchy structure and selective extinction, Astrophysics and Space Science. An International Journal of Cosmic Physics 117 (1985).

Sformułowanie niekantowskiego modelu kosmogonicznego; O pewnym programie badawczym w kosmologii i kosmogonii, Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody VII, 1985.

Analiza wzorców, standardów, stałych fundamentalnych; O teorii wyższego rzędu generującej liczby Weyla-Diraca-Eddingtona-Jordana, Geodezja 87 (1986); The needness of the high precision measurements in the fundamental constants branch, Astrofizika 37 (1994), Armenian Academy of Science, Erevan

Stworzenie i rozwinięcie nowej ontologii antropistycznej; The antinewtonian concept of the observer, w: „Isaac Newton's 'Philosophiae Naturalis Principia Mathematica' ”, Singapore 1988; Subiektywizm i antropizm w termodynamice, Zagadnienia Naukoznawstwa XXVI (1990); „Status obserwatora w fizyce współczesnej”, Wrocław 1990;

Stworzenie nowej epistemologii antropistycznej;„Wszechświat i człowiek”, Wrocław 1993; „Wszechświat i wiedza”, Wrocław 1994; „Wszechświat i kopernikanizm”, Wrocław 1997; „Wszechświat i metafizyka”, Wrocław 1998.

Stworzenie i rozwinięcie koncepcji naukowej krytyki immanentnej; Tradycja krytycyzmu w nauce: casus fizyki i astronomii, w: „Nauka , Tożsamość i Tradycja”, Kraków 1995.

Stworzenie syntezy socjologicznej, politologicznej i historii najnowszej w rekonstrukcji uniwersalizmu solidarnościowego: „Aksjologiczny krąg Solidarności”, Wrocław 1998 (z T. Grabińską).

Stworzenie syntezy ekonomii i aksjologii; „Etyka gospodarowania. Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności”, Wroclaw 2009 (z T. Grabińską) .

Sformułowanie czteroskładnikowej koncepcji zmiany w ekonomii rynkowej i w procesach stochastycznych; The kinetic theory of the free market, Res Humanae 8E (2000).

Badanie problemów neurocybernetyki; Neurocybernetyka; metoda i cybernetyka. Neurocybernetyka a instrumentalizm, w: „Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych”, Kraków 2000.

Zbudowanie i rozwinięcie programu uhumanistycznienia psychologii humanistycznej; Obiektywizm i kultura a psychologia humanistyczna, Roczniki Naukowe PWSZ IV (2003), Wałbrzych (z J. Ratajczakiem).

Stworzenie teorii wartości estetycznych w reymontowskiej analizie kapitalizmu; Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, cz. I, II, III, Experientia 13-15 (2004).

Propozycja nowożytnej filozofii przyrody; Kosmologia jako filozofia przyrody nieożywionej, Roczniki Filozoficzne LIII (2005).

Propozycja ogólnej teorii piękna, wprowadzenie nowej koncepcji estetycznej; Obiekt estetyczny i zjawiskowy, Akant 8 (2005) (z Z. Marciniakiem).

Analiza znaczeniowa filozofii K. Wojtyły i nauczania Jana Pawła II; Metafilozofia Jana Pawła II w encyklice 'Fides et ratio', w: „Filozofia, nauczanie społeczne i doświadczenie artystyczne Jana Pawła II”, Kraków 2006.

Wprowadzenie nowej antropologicznej interpretacji twórczości S. Dali; Interpretacja malarstwa Salwatora Dali w perspektywie drugiej fazy ontogenezy, Fundamenty 4 (2006/2007).