Mirosław Zabierowski

Rozwinięcie powyższych nurtów i wybrane opublikowane koncepcje przyrodnicze, fizyczne, filozoficzne, ekonomiczne, politologiczne, socjologiczne i kulturoznawcze, spośród ok. czterystu artykułów drukowanych w kraju i za granicą.


O modelach i ideach Einsteina, Sigma 100 (6) (1978/79) 19
Niepokoje Stevena Weinberga, cz. I, Sigma 107 (4) (1979/1980) 4
Niepokoje Stevena Weinberga, cz. II, Kauzalny paradoks w modelu standardowym Sigma 109 (6) (1979/1980) 11
Globalne środowisko człowieka, Sigma 111 (8) (1979/1980) 9
Możliwa interpretacja paradoksu WPW, Sigma 112 (9) (1979/1980) 11
Scaling hypothesis, The Astronomical Reports V (1980) 21-28
Modyfikacje praw fizycznych a kwestia wyjaśniania przesunięć prążków widmowych, Studia Filozoficzne 7 (1980) 105-113
On the problem of the distribution of red giants, Astrophysics and Space Science 74 (1981) 487-489
On the Sivaram and Sinha model of the Universe and hadrons, The Astronomical Reports VI (1981) 29-32
Wokół problematyki unifikacji oddziaływań elektromagnetycznych z grawitacyjnymi, w: "III National Symposium of Radio Science - URSI", Wrocław 1981, 38-43
Zasada zachowania ładunku i właściwości elektronu w nielokalnym podejściu do elektromagnetyzmu zaproponowanym przez Narlikara, w: "III National Symposium of Radio Science - URSI", s. 44-50
Spouriousness and Physics, w: "Proceedings of the 2nd ICSTA Conference", Genoa 1982, 195-197
On philosophical assertions of cosmology, w: "Cosmos - an Educational Challenge", European Space Agency, Paris 1986, 333-336
Some anomalies related to the notion of time in the research programme of standard cosmology, Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody VIII (1986) 35-48
O pewnej technice generowania i indentyfikowania konturów, Geodezja 87 (1986) 73-80
Wokół problemu elektromagnetycznego oddziaływania materii, Elektronik 10 (1986) 25-31
Anthropomorphism and cosmographic principle in the Mandelbrot approach - (The problem of the observer), Astrophysics and Space Science 141 (1988) 333-338, Kluwer Academic Publishers
The Weizsaecker's and Everett's interpretations of quantum mechanics, w: "Recent and Future Experiments and Interpretations", World Scientific, Singapore 1988, 880-906
Zasada antropiczna w fizyce współczesnej, Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody X (1988) 197-208
Intergalactic dust and the various schemes of evolution of the Universe, part III: Is the intergalactic dust matter hypothesis unfounded?, w: "From Stars to Quasars", Wyd. UMK, Toruń 1989, 137-151
Relacja między przedmiotem a podmiotem w fizyce współczesnej, Roczniki Filozoficzne XXXVII-XXXVIII (3) (1989/1990) 161-168
Is conventional pardigm in extragalactic astronomy incomplete? Iwanowska's chains, their dynamics and redshifts, Astrophysics and Space Science 202 (1993) 173-178, Kluwer Academic Publishers
Redshifts and Arp-like configurations in the Local Group, w: "Progress in New Cosmologies: Beyond the Big Bang", Plenum Press, New York 1993, 71-80
Fenomenologia i metafizyka astronomii pozagalaktycznej, w: "Teoria, model, rzeczywistość", T. Grabińska, 103-113
Systemiczny model astronomii, w: "Modele nauki", Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM t. XII, Poznań 1993, 133-156
Porządek z chaosu, czy z ładu?, w: "Zmiany strukturalne w Polsce - diagnoza, analiza, perspektywy", Ośrodek Badań Prognostycznych Sp. z o.o., Wrocław 1993, 87-90
Configurations and redshifts of galaxies w: “Frontiers of Fundamental Physics”,Plenum Press, New York-London 1994, 37-40
Fornax - the companion of the Milky Way and the question of its standard motion, w: “Frontiers of Fundamental Physics”, Plenum Press, New York-London 1994, 105-106
Antropiczność krytyki, Cosmos-Logos I (1994) 49-57
Heurystyka budowania modeli a metafizyka szczegółowa, Cosmos-Logos I (1994) 71-82
Ciągłość idei i analogie wiedzy o Wszechświecie, Cosmos-Logos II (1994) 55-61
O związku założeń teoretycznych i metrologicznych, Cosmos-Logos II (1994) 83-94
O anomalii i patologii w nauce, w: "Patologia i terapia życia naukowego", Universitas, Kraków 1994, 195-205
Homo participator: Zagadnienie części i całości w kontekście komunikacji a prawo rekapitulacji Haeckela, w: "Komunikacja społeczna w procesach transformacyjnych", Ośrodek Badań Prognostycznych Sp. zoo, Wrocław 1994, 46-50
Diagram H-R przemian gwiazd: porządek ontologiczny czy użyteczne narzędzie badania, Studia Philosophiae Christianae ATK 30 (2) (1994) 287-298
O przyczynach i rodzajach mitologizowania wiedzy astronomicznej, w: "Poznanie i modelowanie", T. Grabińska, Wrocław 1994, 103-110
On the objectivity of Popperian interpretation of quantum mechanics, w: "The Problems of Rationality in Science and its Philosophy", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, 231-237
Substratum, granularity, changebility and evolution of the Universe, Periodica Politechnica - Humanities and Social Sciences 3 (1) (1995) 59-70
Tradycja krytycyzmu w nauce: casus fizyki i astronomii, w: "Nauka. Tożsamość i Tradycja", Universitas, Kraków 1995, 179-187
Czy można zrozumieć, jak kłamią prawa fizyki – interpretacja biologistyczna, w: "Modelowanie Systemów Biologicznych", MBS'95, Collegium Medicum UJ, Kraków 1995, 123-127
Uniwersalne i indukcyjnie legitymowane w kosmologii antropicznej. Cz. I. Od Bruna do Boltzmanna i Poppera, Kwartalnik Filozoficzny XXIII (3-4) (1995) 33-42
Heliocentryzm a astronomia starożytnych - nowa teoriopoznawcza interpretacja tradycji astronomii, Edukacja Filozoficzna 20 (1995) 67-73
The universal cosmic observer, w: "Pecularity of a Man as a Biocultural Species", Wyd. Sorus, Warszawa 1996, 15-28
Przedmioty fizyczne, ich trajektorie i historyczność. Uniwersalne i indukcyjnie legitymowane. Studium ontologiczne współczesnej fizyki, Cosmos-Logos III (1996) 83-87
Być albo nie być światów. (Na marginesie moich rozważań o zasadzie antropicznej w kosmologii), Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody XV (1996) 359-362
Zasady antropiczne, Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody XV (1996) 309-354
Sproblematyzowanie istnienia w kosmologii zasad antropicznych, Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody XV (1996) 355-358
Problem obserwatora w naukach ścisłych, Kwartalnik Filozoficzny XXV (3) (1997) 35-58
Zjawiskowość i przedmiotowość obserwowanych systemów (n ciał grawitujących) fizycznie otwartych i epistemologicznie niedookreślonych, Cosmos-Logos IV (1997) 79-84
Obserwator w fizyce, Forum Akademickie 10 (1997) 36-37
Antropizm a kwestia podmiotowo-przedmiotowa, w: Phoenix 1, "Wiedza a podmiotowość", Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998, 123-130
Przestrzeń kosmografii fraktalnej, w: "Przestrzeń w nauce współczesnej", Wyd. UMCS, Lublin 1998, 77-80
Procedury, teorie i paradygmaty, Cosmos-Logos V (1998) 9-17
Całość systemu galaktyk, Cosmos-Logos V (1998) 19-29
Kosmologia i humanistyka, Forum Akademickie 7-8 (1998) 86-89
Analiza wiedzy o negocjacjach. Osoba a rzecz, The Pecularity of Man 4 (1999) 39-53, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa-Kielce 1999
O empiryczności matematyki, Studia Metodologiczne 29 (1999) 215-223
O relacji korespondencji i warunku kumulacji wiedzy, “Kraj i emigracja. Bieżące zagadnienia ekonomiczne, społeczne i humanistyczne”, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn 2000
Ile dobra ma najlepsza współczesna ideologia dobrej gospodarki? Kosmiczna eschatologia wolnego rynku, Res Humanae 8P (2000) 137-181
Czy prawdopodobieństwo jest monolityczne? Uogólniona teoria ciepła, w: "Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych", MSB'2000, Wyd. CM UJ i AGH, Kraków 2000, 97-110
Evolution of the Relativity Ideas, Scienza e Storia 14 (2001) 75-82 Rivista del Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo, Brugine (PD)
Psychological evidence of the modern antirealism, w: „W uniwersalnym kręgu cybernetyki”, Ofic. Wyd. ABRYS, Kraków 2001, 243-249
Model człowieka dwóch warstw, w: „W uniwersalnym kręgu cybernetyki”, Ofic. Wyd. ABRYS, Kraków 2001, 269-275
Problem kształtowania osobowości, w: „W uniwersalnym kręgu cybernetyki”, Ofic. Wyd. ABRYS, Kraków 2001, 220-227
Prawda i fałsz o gazie. Czym jest Wielki Wybuch i czym są rzeczy w kosmologii? Promieniowanie reliktowe jako świadectwo ekspansji gazu, The Pecularity of Man 6 (2001) 302-318
Ewolucja obiektów a ewolucja klasy, Cosmos-Logos VI (2002) 49-60
Uniwersalizm i kopernikanizm a realizm konkretystyczny w fizyce, Quaestiones I (2002) 181-188
Realizm i instrumentalizm w kapitalizmie. Jak kłamią same liczby w ekonomii? Experientia 1 (2002) 4 -12
Postępy w socjotechnice, Experientia 2 (2002) 4 -16
Zagadnienie symetrii a sprawa nebularyzmu, Roczniki Naukowe PWSZ IV (2003) 55-63
Cosmology, natural philosophy and pop-culture, w: „Philosophy in science”, T. Grabińska, Wrocław 2003, 163-169
Jadwiżanizm a kopernikanizm, Roczniki Naukowe PWSZ IV (2003) 91-100
Cybernetyka techniczna i społeczna. Epoka wywierania wpływu, Experientia 7 (2003) 4-16
Czy ‘Wielka’ Transformacja jest kopernikańska?, w: „Wyzwania pedagogiczne i edukacyjne współczesnych przeobrażeń”, Wyd. Katedry Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2004, 186-194
Znaczenie analiz metodologicznych w nauce, w: „Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii”, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, 359-369
Heurystyka samorządowa – dwuklasowa identyfikacja samorządności, Fundamenty 1 (2004) 34-39
Między inżynierią a kosmologią, Experientia 16 (2004) 4-40
Niektóre prawa ogólne i szczegółowe kapitalistyvcznej przedsiębiorczości w „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta, w: „Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji”, Wyd. Katedra Filozofii PAP, Słupsk 2005, 173-180
O darwinowskiej racjonalności urządzenia społecznego. (O rozterkach Adama Simplicjusza), Fundamenty 3 (2005) 2-3
Solidarność prawdziwa i „Solidarność” w cudzysłowie, Akant 12 (103) (2005) 5-6
A Probabilistic Theory of Evolution and the Thermal Death of the Universe, Africa Tomorrow 8 (2006) 67-83
Modelowanie teoretyczne w naukach empirycznych. Analiza tendencji, w: „Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii”, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, 371-378
Logika a fizjologia wiedzy – problem zasady regulatywności, Episteme 2 (2006) 21-26
Dualny charakter różnicowania w świetle uogólnionej zasady Heisenberga, Episteme 2 (2006) 85-90
Jak Dali poszerza przekaz malarstwa, Akant 12 (116) (2006) 19-20
Nowa hermeneutyka „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta, Roczniki Naukowe PWSZ XIII (2007) 91-99
Antropizm, wiedza, intuicja i neurofizyka, Archeus 9 (2008) 129-139
Metoda naukowa mechaniki newtonowskiej a kryterium demarkacji, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 60 (2008) 11-20
Sprawiedliwość społeczna a solidarność – perspektywa personalistyczna, w: „Czy sprawiedliwość jest możliwa?”, Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 131-135
Libracje humanistyki i fizyki – w sprawie przedmiotu filozofii przyrody, Episteme 7 (2008) 41-54
Prawda a dobro, czyli „blask prawdy”, w: „Prawda w życiu moralnym i duchowym”, Inst. Wydaw. Maximum, Kraków 2009, s. 239-244
Personalistyczna krytyka utylitaryzmu. Antropologiczna analiza brytyjskiej filozofii czynu, w: „Personálna obnova humanity na prahu 21. storočia”, Wyd. Univ. K. Filozofa, Nitra 2009, s. 105-116
Człowiek we Wszechświecie – Ujęcie antropistyczne, w: „Fyzika a etika v interkultúrnom dialógu”, Wyd. Univ. K. Filozofa, Nitra 2009, s. 211-221
Planck’s hypothesis, Sommerfeld’s fine structure, Dirac’s relations, causality, and metrological standards, Apeiron 17 (2) (2010) 92-98
Mathematical versus physical meaning of classical mechanics quantities, Apeiron 17 (2) (2010) 173-182